Algemene voorwaarden - Viro video

Artikel 1. Algemeen

1.

Viro Video, verder te noemen: “Viro” is de eenmanszaak van Rowan Mathias Johannes Hameleers, gevestigd en kantoorhoudende te 6181 GD Elsloo, gemeente Stein aan de Wijngaardstraat 35.

Viro Video is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 62410326. Naast Viro Video heeft de onderneming de onderstaande handelsnamen:

–        Viro Productions

–        Video naar DVD Limburg

–        Videobandomzetten.com

–        Videobandomzetten.nl

Voor zover in de algemene voorwaarden wordt gesproken over Viro geldt dit voor alle voornoemde handelsnamen. De algemene voorwaarden zijn dan ook van toepassing op alle genoemde handelsnamen.

 

2.
De algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op de website van Viro, als op de onderlinge of schriftelijk overeengekomen opdrachten tussen een opdrachtgever en Viro.

 

3.
Onder een opdrachtgever wordt verstaan, de natuurlijke persoon of organisatie die aan Viro opdracht gegeven heeft tot het leveren van een of meerdere diensten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.

Deze algemene voorwaarden van Viro zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen, doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. De onderhavige algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten en/of andere handelingen en/of precontractuele rechtsbetrekkingen. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing eveneens op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen en/of precontractuele rechtsbetrekkingen.

 

2.
Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen Viro en opdrachtgever wordt overeengekomen en uitsluitend op die overeenkomst waarvoor de afwijkende bedingen werden opgesteld.


3.
De algemene voorwaarden van Viro zijn voorts van toepassing op iedere verbintenis met of van een derde die eveneens algemene voorwaarden gebruikt. In het geval van strijdigheid van of met de algemene voorwaarden van een opdrachtgever en/of een andere betrokken derde prevaleren de algemene voorwaarden Viro, zelfs indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever en/of betrokken derde een eigen prevalentiebeding bevatten.

 

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van een overeenkomst

1.
Alle offertes van Viro, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders in de offerte staat vermeld. Een offerte heeft een beperkte geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Viro kan zolang de opdrachtgever de offerte niet uitdrukkelijk heeft aanvaard de offerte eenzijdig wijzigen en/of intrekken.

2.

Eerst door een schriftelijke bevestiging door Viro van een opdracht, dan wel door uitvoering te geven aan de opdracht, komt een overeenkomst met de opdrachtgever tot stand.

 

3.

Viro is gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor haar betalingsverplichtingen en/of overige verplichtingen die voortvloeien uit de opdrachtovereenkomst tussen Viro en opdrachtgever, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever om de reeds door Viro verrichte werkzaamheden alsmede gemaakte kosten aan Viro te vergoeden.

4.

Misverstanden en/of onduidelijkheden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist en/of niet tijdig en/of onvolledig specificeren van de opdracht en/of het doen van noodzakelijke mededelingen, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien de opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig (technisch) communicatiemiddel, zulks in de meest brede zin des woords.

5.

Viro stelt haar offertes samen op basis van een eigen inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en/of andere aan het project gerelateerde zaken. Viro bepaalt zelf de omvang van deze uren, zulks in alle redelijkheid. Indien de opdrachtgever gedurende de productie nog additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen, zullen de hiervoor noodzakelijke extra uren op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening worden gebracht.

Opdrachtgever stelt Viro in de gelegenheid om haar werkzaamheden op een zo goed mogelijke wijze te kunnen uitvoeren, hetgeen betekent dat opdrachtgever zorgt voor een veilige werkplek voor Viro en haar medewerkers en door Viro ingeschakelde derden, de noodzakelijke vergunningen aanvraagt, zorgdraagt dat Viro haar materialen op een nabijgelegen locatie kan laden en lossen, er een nabijgelegen parkeerplaats voor Viro aanwezig is;

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat op de werkplek de op het moment van de werkzaamheden toepasselijke regels van het RIVM worden nageleefd. Indien deze regels niet worden nageleefd heeft Viro het recht om haar werkzaamheden direct te beëindigen, zulks zonder dat Viro enige schadevergoeding aan opdrachtgever verschuldigd is.

Viro verschaft aan de opdrachtgever vooraf de instructies voor de aanwezigheid van noodzakelijke basisvoorzieningen om haar werkzaamheden te kunnen verrichten. Voor zover er sprake mocht zijn van een noodzakelijke content verstrekt Viro deze instructies uiterlijk 48 uren voorafgaande aan de aanvang van haar werkzaamheden.

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat op de werkplek van Viro een goed werkende internetverbinding aanwezig is. Onder een goede werkende internetverbinding wordt verstaan een verbinding van tenminste 25 Mbit/seconde voor zowel de upload, als de downloadsnelheid, alsmede een pingsnelheid van 16 ms.

Indien en voor zover de opdrachtgever geen (volledige) uitvoering heeft gegeven aan hetgeen is opgenomen in dit artikel is Viro gerechtigd om de hiervoor door haar gemaakte en nog te maken  extra kosten additioneel in rekening brengen bij de eindfactuur.

Artikel 3. Reis,- en verblijfkosten

Alle voor Viro noodzakelijke reis,- en verblijfkosten zijn additionele kosten en worden als zodanig niet opgenomen in de offerte van Viro. Deze kosten worden wel toegevoegd aan de eindfactuur van Viro.

Viro hanteert een standaard kilometervergoeding van € 0,29 per kilometer, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


Artikel 4. Muziek

1.
Indien er muziek in een videoproductie gebruikt dient te worden dienen de hiervoor noodzakelijke rechten te worden afgedragen aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die als zodanig niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van deze kosten worden bepaald en gefactureerd door stichting Buma Stemra, danwel separaat toegevoegd aan de eindfactuur van Viro.

Voor zover de opdrachtgever zelf de noodzakelijke rechten dient af te dragen aan Buma Stemra vrijwaart de opdrachtgever Viro van mogelijke vorderingen door Buma Stemra en/of derden.


2.

De kosten voor het gebruik van stockmuziek zijn eveneens additionele kosten en worden als zodanig aan de eindfactuur van Viro toegevoegd, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

Artikel 5. Voice Over

De kosten voor het gebruik van een of meerdere voice-overs zijn additionele kosten en worden toegevoegd aan de eindfactuur van Viro, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

Artikel 6. Betaling en incasso

1.

Viro hanteert, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, 2 factuurmomenten jegens de opdrachtgever, zijnde:

A.

De 1e termijn bestaat uit 30% van de totale projectprijs. Deze kosten worden door Viro aan de opdrachtgever gefactureerd voordat de productie van Viro aanvangt.

B.

De 2e termijn bestaat uit 70% van de totale projectprijs, alsmede 100% van de additionele kosten. Deze kosten worden gefactureerd na de oplevering van het eindproduct door Viro.

2.

De betaling van de facturen van Viro dient door de opdrachtgever te geschieden op de  tussen partijen overeengekomen wijze en zulks binnen de standaardtermijn van 30 kalenderdagen, tenzij anders vermeld op de factuur.

 

3.
Indien tijdens het sluiten van een overeenkomst tussen Viro en de opdrachtgever wordt overgekomen dat opdrachtgever ook materialen van Viro gaat huren ten behoeve van de opdrachtgever, althans een  andere betrokken derde, dient door de opdrachtgever en/of betrokken derde een aanbetaling aan Viro te worden verricht ter hoogte van 100% van de begrote projectprijs gefactureerd. Deze aanbetaling (-en) dient of dienen betaald te zijn uiterlijk 5 werkdagen voorafgaande aan de start van het project/productie van Viro.

4.

Indien de betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling van Viro voor vereist is. De opdrachtgever en/of betrokken derde krijgt een herinnering van dit verzuim en heeft dan 7 dagen om het verschuldigde bedrag alsnog aan Viro over te maken. Indien de opdrachtgever  en/of de betrokken derde na afloop van deze nog steeds niet betaald heeft is Viro gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten, zoals opgenomen in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten  bij de opdrachtgever en/of betrokken derde in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever ook na deze aanmaning de vordering van Viro niet binnen de door Viro gestelde termijn betaald heeft zal Viro de hiervoor noodzakelijk incassomaatregelen treffen jegens de opdrachtgever en/of betrokken derde.

5.

In geval van liquidatie, surséance van betaling, faillissement, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, onderbewindstelling en/of een gelegd beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Viro op de opdrachtgever direct opeisbaar, zulks zonder dat Viro de opdrachtgever nog separaat in gebreke dient te stellen.

6.

Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Viro komen alle door Viro in en/of buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van de voldoening en/of nakoming van haar vordering voor rekening van de opdrachtgever. De hoogte van de buitengerechtelijke (incasso)kosten worden gebaseerd op de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 7. Klachten

Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige opdracht door Viro dient uiterlijk binnen 10 werkdagen na de levering van product en/of dienst schriftelijk aangetekend door Viro te zijn ontvangen, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

Artikel 8. Overmacht

1.

Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Viro zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder meer worden begrepen (burger-)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, overheidsmaatregelen, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, defecten aan machines/apparatuur, storingen in toevoer van internet en/of energie, vervoersstoringen, natuurgeweld, ziekte. Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden aan de zijde van Viro voorkomen, alsmede wanneer de omstandigheden zich aan de zijde van door Viro ingeschakelde derden voordoen.

2.

Onder overmacht aan de zijde van Viro wordt eveneens verstaan de situatie dat Viro tengevolge van Covid 19, althans een andere mogelijke pandemie geen, althans geen volledige, uitvoering aan de aan haar verstrekte opdracht heeft kunnen en/of nog kan geven.

3.

Viro heeft eveneens het recht om zich op overmacht te beroepen indien de niet aan haar toerekenbare omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Viro aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

4.
In geval van overmacht aan de zijde van opdrachtgever heeft Viro het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever alsnog uitvoering aan haar verplichtingen jegens Viro heeft gegeven.

5.

Indien de periode waarin door overmacht aan de zijde van de opdrachtgever nakoming van de verplichtingen door Viro niet mogelijk is, alsmede deze periode langer duurt dan twee maanden zijn zowel Viro, als de opdrachtgever bevoegd om de overeenkomst tussen partijen geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op enige vergoeding van kosten, schade en interesten van Viro.


6.

Indien Viro bij het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, danwel slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen, is Viro gerechtigd om het reeds geleverde c.q. het leverbare deel hiervan, afzonderlijk aan de opdrachtgever te factureren. De opdrachtgever is gehouden om deze factuur van Viro te voldoen binnen de hiervoor door Viro gestelde termijn.

Artikel 9. Leveringstermijn

1.

Een door Viro opgegeven termijn van levering heeft, tenzij anders overeengekomen, slechts een louter indicatieve strekking. Levertijden van of door Viro worden immers steeds bij benadering vastgesteld.

2.

Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, echter de loutere overschrijding door Viro of een door Viro ingeschakelde derde van een overeengekomen levertermijn, levert geen verzuim aan de zijde van Viro op. De enkele overschrijding van de indicatieve levertermijn door Viro levert voor de opdrachtgever ook geen grond voor ontbinding van de overeenkomst met Viro op.

3.

De opdrachtgever dient, teneinde een mogelijk verzuim van Viro te kunnen laten intreden, Viro eerst schriftelijk in gebreke te stellen, zulks op de wijze zoals omgeschreven in het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1.
Viro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen die in de uitvoering van de opdracht is veroorzaakt en/of ontstaan door enige schuld en/of toedoen van opdrachtgever zelf  en/of derden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is.

2.

In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht en/of onjuiste en/of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht is Viro jegens opdrachtgever slechts dan aansprakelijk voor de schade indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet en/of grove schuld of nalatigheid van Viro en/of een binnen haar onderneming werkzame personen en/of door Viro ingeschakelde derde.

3.

Viro is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade en/of omzetderving van  de opdrachtgever of een door de opdrachtgever ingeschakelde derde. Als blijkt dat door foutief gebruik van de opdrachtgever en/of een door de opdrachtgever ingeschakelde derde schade is aan de door Viro geleverde producten wordt door Viro  geen enkele aansprakelijkheid voor deze schade aanvaard.

4.

Viro is niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door storingen die verband houden met oorzaken die buiten de directe en/of indirecte invloedssfeer van Viro zijn gelegen, zoals  het uitvallen of defecten van (internet-) verbindingen en/of apparatuur van de opdrachtgever of derden. Viro is niet verantwoordelijk voor schade aan apparatuur, goederen, reputatie, bezittingen van de opdrachtgever en/of door een door opdrachtgever ingeschakelde derde.

5.

Indien Viro door overmacht niet op de overeengekomen dag en/of tijd haar werkzaamheden kan aanvangen zal door Viro naar een passende oplossing hiervoor worden gezocht. Mocht dit onverhoopt niet haalbaar zijn kan opdrachtgever Viro hiervoor niet verantwoordelijk houden en/of aansprakelijk stellen.

6.

Iedere aansprakelijkheid van Viro krachtens de voorgaande artikelen jegens haar opdrachtgever  en/of betrokken derde is beperkt tot maximaal het bedrag dat Viro aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juiste uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan. De aansprakelijkheid van Viro is voorts beperkt tot het in een voorkomend geval maximaal toe te kennen bedrag van de aansprakelijkheidsverzekeraar van Viro.

7.

Aanvullend is Viro, ter uitsluitende beoordeling van Viro, in een voorkomend geval billijkheidshalve bereid om bij te dragen in de kosten die verbonden zijn aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade. De bereidheid van Viro om eventueel redelijke voorzieningen te treffen ter beperking van mogelijke schade impliceert geen enkele erkenning van  Viro van enige aansprakelijkheid van Viro jegens haar opdrachtgever en/of een betrokken derde.

Artikel 11 Algemene Verordening Gegevensbescherming

1.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat iedere door haar ten behoeve van de aan Viro verleende  opdracht ingeschakelde natuurlijk persoon toestemming heeft verleend voor het gebruik zijn of haar persoonsgegevens, beeltenissen en/of andere op de natuurlijke persoon te herleiden kenmerken en/of gegevens.

2.

Opdrachtgever vrijwaart Viro, alsmede de door Viro ingeschakelde derden, voor iedere aansprakelijkheid die direct of indirect voortvloeit uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zulks in de meest brede zin des woords.

Artikel 12. Promotie

Viro behoudt de mogelijkheid om gebruikte materialen en/of eindproducten te gebruiken ter promotie van haar eigen onderneming en/of door haar ingeschakelde derden. Viro is hierbij niet verplicht om de naam en/of andere gegevens van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever ingeschakelde derde te vermelden bij het gebruik van beelden.

Artikel 13. Opschorting, ontbinding

1.

Viro is bevoegd om haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten en/of de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:

A.

De opdrachtgever in verzuim is om de overeengekomen prijs, inclusief de rente en de (buitengerechtelijke) kosten te voldoen;

B.

De opdrachtgever in verzuim is om de geleverde zaken in ontvangst te nemen;

C.

Aan Viro, na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend zijn geworden die Viro een gegronde vrees opleveren dat de opdrachtgever haar verplichtingen jegens Viro niet of niet geheel zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig zou zijn;

D.

De opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Viro niet nakomt;

E.

Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of door de opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op opdrachtgever van toepassing wordt verklaard en/of de opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.
2.

Indien de overeenkomst door Viro wordt ontbonden krachtens dit artikel, is de opdrachtgever een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs aan Viro verschuldigd. Deze vordering van Viro op de opdrachtgever is direct opeisbaar, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever om reeds door Viro verrichte werkzaamheden en/of gemaakte kosten aan Viro te vergoeden en onverminderd de bevoegdheid van Viro om de integrale schade in of buiten rechte van de opdrachtgever te mogen vorderen.

3.

Bij een ontbinding krachtens die artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de gemaakte kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de nog lopende rente en buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud en auteursrechten

1.

Concepten, ideeën en voorstellen die door Viro, althans een door haar ingeschakelde derde, ten behoeve van een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch eigendom van Viro. In het geval van inbreuk en/of misbruik van dit auteursrecht stelt Viro de betrokken organisatie en/of betrokken persoon of personen in kwestie aansprakelijk voor de door Viro hierdoor geleden schade.

2.

De opdrachtgever vrijwaart Viro volledig tegen iedere aanspraak van derden terzake een inbreuk op het auteursrechten tengevolge van door Viro ten behoeve van opdrachtgever te verrichten montage en/of het dupliceren van beeld,- en geluidopnames die door opdrachtgever aan Viro zijn aangeleverd.

3.

Het is de opdrachtgever en/of een door haar ingeschakelde derde, behoudens uitdrukkelijke toestemming van Viro zelf, niet toegestaan om van en/of door Viro gemaakte en/of geleverde (eind-) producties beelden en/of geluid, danwel gedeelten, daarvan, te (doen) bewerken, zulks in de meest brede zin des woords.

4.

Het is de opdrachtgever en/of een door haar ingeschakelde derde, behoudens uitdrukkelijke  en schriftelijke toestemming van Viro, niet toegestaan om van het door Viro geleverde ruwe beeldmateriaal, te (doen) vermenigvuldigen, te (doen) bewerken, openbaar te (doen) maken, in het openbaar te vertonen, uit te zenden en of te publiceren en/of te tonen op websites/internet/social media, zulks in de meest brede zin des woords

5A.

Viro behoudt het eigendom van de door haar te leveren (eind-) producten voor, totdat de opdrachtgever aan alle verplichtingen die direct of indirect uit de overeenkomst tussen partijen heeft voldaan, waaronder in ieder geval de verplichtingen tot betaling van door Viro gefactureerde kosten, alsmede aan de opdrachtgever in rekening te brengen renten en bijbehorende kosten.

 

5B.

In het geval de levering van Viro aan de opdrachtgever deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van al deze (eind-) producten voorbehouden totdat de opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, is nagekomen.

 

6.
Indien de opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst met Viro niet of niet geheel nakomt en/of er bij Viro gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever haar verplichtingen ook niet zal nakomen, is Viro gerechtigd om de geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud ex artikel 14 lid 5 van de algemene voorwaarden rust, terug te nemen en/of de bij de opdrachtgever of betrokken derden weg te (doen) halen. In een voorkomend geval is de opdrachtgever gehouden om de terzake door Viro  hiervoor gemaakte kosten integraal aan Viro te vergoeden.

7.

Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud zoals opgenomen in artikel 14 lid 5 van de onderhavige algemene voorwaarden geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht om Viro hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen, alsmede  om toestemming van Viro hiervoor te vragen.

8.

Viro heeft jegens een ieder die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en/of een retentierecht op alle zaken en gelden die Viro, uit welke hoofde en met welke bestemming dan ook, onder zich heeft en/of zal verkrijgen, zulks voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft en/of mocht krijgen.

Artikel 15. Door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken

Viro zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst ex artikel 7:602 BW bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

Artikel 16. Servicecontracten

1.

Servicecontracten van Viro worden jaarlijks van rechtswege verlengd. Opzegging van deze servicecontracten dient door de opdrachtgever uiterlijk 5 dagen voor de einde van de contractdatum (factuurdatum + 365 dagen) schriftelijk bij Viro te worden opgezegd. Deze opzeggingen dienen te worden gezonden naar het in de algemene voorwaarden vermelde kantooradres van Viro.

2.

Op de kosten van de servicecontracten vindt een jaarlijkse indexatie van ten hoogste 5% van de oorspronkelijke prijs plaats.

Artikel 17. Livestreams

1.

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de door Viro tijdens een productie getoonde of te tonen natuurlijke personen, althans hun wettelijke vertegenwoordigers, toestemming hebben verleend voor het uitzenden van beeld,- en geluidsmateriaal van deze natuurlijke personen.

2.

Opdrachtgever vrijwaart Viro voor alle aanspraken van derden die voortvloeien of kunnen voortvloeien uit hetgeen is opgenomen in artikel 18 lid 1 van deze algemene voorwaarden, zulks in de meest brede zin des woords.

3.

Op livestreams zijn de bepalingen ten aanzien van overmacht zoals opgenomen in artikel 8 van de onderhavige algemene voorwaarden integraal van toepassing.

Artikel 18. Geschilbeslechting

Indien en voor zover partijen onverhoopt in een geschil mochten belanden over de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen zullen partijen eerst trachten in minnelijk overleg dit geschil op te lossen. Pas indien een minnelijke regeling niet mogelijk mocht blijken zullen partijen verdere juridische stappen kunnen nemen.

Artikel 19. Toepasselijk recht en forumkeuzebeding

Op de onderhavige Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Voorts is de rechtbank Limburg te Maastricht bij uitsluiting bevoegd om van enig geschil tussen Viro en een opdrachtgever en/of een betrokken derde kennis te mogen nemen en hierop te mogen beslissen.